Tuesday, 22 November 2011

Little Burma in Singapore

Thein Sein i, nga maq mong dvpvt shxnt we nx

VDÈNVNG CINGGØ KAQ SHÓNGNØT LAQYÀ DVTVN LVM

Nøngmaq Rvwangrì í Vpuqrì svng nøt zàì we, mvwám kéì we ínì gø Pin mvzvnrvt dvshà nø vtshì íwe Vsvngrì svng dvbvng lám na nga taq gø døngjá vlwe íe. (ကိုယ္နွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကိုကိုယ္နွင့္အမ်ွခ်စ္ေလာ့) Mongka taq vbá we írvt nøngmaq Rvwangrì gø nøt páng vshvt wá shàì nø mvzvn rvt vtshì we dvshádvré vsvng rì kaq mvréza vlu tø:ì nl dvzaq shà:ì kvt shvla na íe. Vnvmchvng Kángrì gø gvza dvzaq shìe.

PINDVP SHVNVNG CHØMRÌ VCÍL DVZÁ:RÒ

Myitkyina Myo Nam Bong mvrìng shvnvng taq vlwe ka-la-ya <37> pindvp shvnvng vlwe Chømrì Vsvngrì shvngbe November shvláshí svng shvngbe vcíl shì ràe wa Pindvp kí aming vkáng shvlv:ngaq ma wa Myitkyina kí Vsvng tiqgø shønwe íe. 37 pindvp shvnvng Chømrì, Karim chømrì,Shøngbin jakrì, shvngbe November 30 ni lvngdøm vcíl shì ràe wa shønwe íe. Pindvp gorhøm gait 500 pa chøm gø vlmvdvq. Rvmá wa Vsvng Vbø kvt shvla e. Vm rvda shvla e. nar shì lám Rvmá shvrvt wá mvdaq. Yaqdø:ngí yøp mvdaq. wa shønwe íe. 1995 nøngkí Pindvp shvnvng rvgaq taq Myayzayin Rúngkí Dvrá shvng chømpøt tøngrà vwál ra yv:nga. Pindvp aming írvt vsvngrì gø svre nø vcíl mvne shìnì gø vcíl shìrà e wa vl vsvnrì shø:ne. November shvlá sa:rí Pinla 2 pe Pindvp shvnvng Rvmá koná taq kan wàlám Nga ládi yángkí vmá:ngaq mì rvt vkvtnø chømrì vcíl shì dvzá:rò we íe. DVB

VDÈNVNG CINGGØ KAQ SHÓNGNØT LAQYÀ DVTVN WE

Min azuya nvng KIA/KIO rì dvhø mòngzølwe tvra ma:vl mvzvn bøn rvt Mnzvn vtshìwe Vsvng <30000> gø dángte dvpvt Kønì rvgaq vlwe vnvmchvng Kángrì í tøòwe vlu Cen <500> dángte ína íe wa shø:ne. Norway tuq Kángrì í tø:aq maq vlurì nø Yangon taq vlwe Káng Svra pèla Rev. Thawng Kam nvng Mrs. Dar Nawn Tial maq í Kachin Baptist Convention mvdò kaq svng 11956500 Lvp 17,112011 ni taq tvle aqma wa nø Laiforum í Mr. Van Lian Thang kaq svng vru òwe karu taq vbáwe íe. India Mungdan Mizoram taq vlwe Káng shvngømré rì yángkí <522000> Lvp, Denmark tuq Káng rì yángkí <5500000>lvp dángte, Kángmung taq tévtvng íwe Zomi Baptist Convention, Chin Association For Christian Communication, Haka Myohaung shvngømré nvng Australia tuq Kangrì í shvri Gømsung <7414000> lvp kaq svng cing vng we Shaqrérì taq kèní shvri aqma wa sháshì e. Wedvng nvng cingdø Mizoram Aizo vl Lairam Immanuel Local Church Pongdaw tiqpe nø "" ngamaq í nø Ny Ngan Ye rì parì shønlám ma:vl. dvshá mvhøt nø íwe Vsvngrì kvq mvréza bvnli waì we íe"" wa shø:ne. Australia mungtaq vlwe Kang shvngømré 12 lòng taq kí Dollar <16507> Min Gømsung íkí <12545320> kaq svng Australia taq vlwe Kachin Assocaition Of Australia kvq svng tvle ònø KAA kí vrá Vpuq mung kaq svng cing vng we Shaqré rì vrá shvri aqma we íe. Mvdvm rvm tvq dvtvn shìwe Gømsung nø Cen <370> íe. USA. Canada, Sweden. Czech Republic, New Zealand, Malaysia taq vlwe Kangrì í tøò we vlu kadang te íe wa long mvshá shì we írvt shvngbe nø Cen <500> dángte ína íe wae. Zvng vrvm taq vlwe Kangrì í Mvzvn bø:nø dvshà we Vsvngrì dvpvt vlebø:ìwe <2> dvgvp kí Vlu tø:ò we íe.